CRITERIS D’AVALUACIÓ

Matèria

M07: Màquines elèctriques

Curs

Segon Curs  IEA-2

Professor/a

Luis Cabello de Alba

Departament

Electricitat i Electrònica

 

 

 

La qualificació de cada UF s’obté a partir de les activitats d’ensenyament-aprenentatge amb el següent pes:

 

  • El màxim d’activitats avaluables (mitjana aritmètica de les realitzades) 30%
  • Portfoli 10%
  • Proves escrites (mitjana aritmètica de les realitzades) 60%

 

Per poder fer mitjana ponderada en cada UF, caldrà haver obtingut en la mitjana de les  proves escrites (exàmens) una nota igual o superior a 4.

 

S’entendrà superada la UF si la nota és de 5 o més.

 

Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma independent les dues Unitats Formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

 

La nota final del mòdul s’obtindrà d’aplicar la següent fórmula:

 

M01: M07: Màquines elèctriques (99 hores, 33 hores són duals)

 

UF

Títol

Hores mín.

Hores duals

Durada

1

Transformadors

22

11

11

2

Màquines rotatives de corrent continu

33

11

22

3

Màquines rotatives de corrent altern

44

11

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

33

66

 

 

QMP = 0,22 QUF1 + 0,33 QUF2 + 0,44 QUF3

 

 

Per poder recuperar cada UF pendent, l’alumne/a es podrà presentar a la convocatòria de juny. Aquesta prova constarà d’una part escrita amb diferents apartats pràctics per tal d’assolir els RA. La nota final correspondrà a la ponderació establerta en la prova.

 


M01: UF4 Automatització pneumàtica i electropneumàtica

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Matèria

M01: Automatismes industrials

Curs

Primer i segon curs de IEA

Professor/a

Luis Cabello de Alba

Departament

Electricitat i Electrònica

 

 

 

UF

Títol

Durada (hores)

4

Automatització pneumàtica i electropneumàtica

33

 

 

 

 

 

33

 

 

La qualificació de cada UF s’obté a partir de les activitats d’ensenyament-aprenentatge amb el següent pes:

 

  • El màxim d’activitats avaluables (mitjana aritmètica de les realitzades) 30%
  • Portfoli 10%
  • Proves escrites (mitjana aritmètica de les realitzades) 60%

 

Per poder fer mitjana ponderada en cada UF, caldrà haver obtingut en la mitjana de les  proves escrites (exàmens) una nota igual o superior a 4.

 

S’entendrà superada la UF si la nota és de 5 o més.

 

Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma independent les dues Unitats Formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

 

La nota final del mòdul s’obtindrà d’aplicar la següent fórmula:

 

 

QMP = 0,10 QUF1 + 0,11 QUF2 + 0,31 QUF3 + 0,15 QUF4 + 0,33 QUF5

 

 

Per poder recuperar cada UF pendent, l’alumne/a es podrà presentar a la convocatòria de juny. Aquesta prova constarà d’una part escrita amb diferents apartats pràctics per tal d’assolir els RA. La nota final correspondrà a la ponderació establerta en la prova.